Contact Us

 

 

Hsu, Yao-Nan Associate Professor and Chair +886-3-350-7001#3240 ynhsu@mail.mcu.edu.tw

Teng, Tzu-Chieh

Secretary

+886-3-350-7001#3241 deng@mail.mcu.edu.tw

You, Chia-Shiang

Contract Teaching Assistant

+886-3-350-7001#3243

you@mail.mcu.edu.tw

Wang, Hsin-Hui

Contract Teaching Assistant

+886-3-350-7001#3559

huihui@mail.mcu.edu.tw

Ming Chuan University
Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564
Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Telephone: +886 3 350-7001
Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564
Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
Telephone: +886 355-233

Michigan Location: Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University, 7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710 U.S.A.